Mgr. Jana Šléšková

Vzdelanie:
  • 2006: Ukončené štúdium jednoodborovej psychológie na Trnavskej univerzite v Trnave.
  • 2007 – 2013: Komplexný 800 hodinový výcvik v systemickej psychoterapii (Košický inštitút pre systemickú skúsenosť ISZ KE).
  • 2008 – 2010: Poradenská propedeutika, 200 hodín vzdelávania.
  • 2014 – 2016: Vzdelávanie so zameraním na psychodiagnostiku dospelých.
  • 2014: Vzdelávanie v základoch poskytovania krízovej intervencie.
  • 2014 – 2015: Rôzne semináre zamerané na prácu s rodinou a partnermi v rozvode / rozchode (Lektori napr.: Prof. Walter F. Zahnd A.C.S.W.; Samuel Schuerer a iní).
  • 2006 – 2018: Ďalšie odborné semináre a workshopy ako napr.: Identifikácia obetí obchodovania s ľuďmi ; Kurz Transakčnej analýzy; Skupinová dynamika; Rodina v procese zmeny – integrujúci prístup v rodinnej terapii; Rozvoj sociálnych kompetencií; Seminár so zakladateľom tzv. zákazkového prístupu v rámci systemickej terapie – Kurtom Ludewigom; Pomáhajúci vzťah – Prenos a protiprenos a i.)
Profesijné skúsenosti:
  • 2006 – 2008 – Psychologička v Súkromnom liečebno-výchovnom sanatórium pre chlapcov s poruchami správania, kde som sa venovala predovšetkým psychologickej diagnostike, psychologickému poradenstvu aj práci so skupinami.
  • 2008 – 2017 – Psychologička na Referáte poradensko-psychologických služieb v Trnave, kde som sa venovala psychologickému poradenstvu, psychoterapii, psychologickej diagnostike, príprave žiadateľov o náhradnú rodinnú starostlivosť a príprave profesionálnych rodičov. Pracovala som v prevažnej miere s dospelými klientmi a to individuálne, párovo aj skupinovo.
  • od 2017 – Manželská poradňa, Trnava.

Pravidelne sa zúčastňujem individuálnej aj skupinovej supervízie.

Vo svojej práci využívam predovšetkým poznatky zo systemického prístupu. Vzťah klienta a psychológa vnímam ako rovnocenný, kde expertom na problém je klient a psychológ má byť expertom na rozhovor. V poradni sa venujem najmä individuálnej a párovej spolupráci s klientmi a podieľam sa na príprave podporných a vzdelávacích skupín.